เชิญเที่ยวงาน

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

มหกรรมสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส  และลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว

23-25 มิถุนายน 2552 

ณ  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

 

กำหนดการ 

มหกรรมสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส  และลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว

23-25 มิถุนายน 2552 

ณ  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วัน/เดือนปี

เวลา 

กิจกรรม 

สถานที่


23 มิถุนายน 2552


08.30 น.–09.00น.แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน และผู้เข้าประกวด/แข่งขัน ลงทะเบียนลานชั้น  1  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์09.00 น.-09.30 น.


พิธีเปิด โดยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชมการแสดงพิธีเปิดลานชั้น  1  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์09.30 น. - 13.00 น.


แข่งขันบรรยายธรรมะ + ประกาศผล + รับรางวัล


ห้องประชุมใหญ่  (ช่วงชั้นที่ 1  –  ช่วงชั้นที่ 3 )

ห้องปฏิบัติธรรม (ช่วงชั้นที่4 - ระดับอุดมศึกษา)09.30 น.–13.00 น.


ประกวดวาดภาพท่านพุทธทาส + ประกาศผล +รับรางวัลบริเวณรอบอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์


09.30 น. - 12.00 น.ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก + ประกาศผล + รับรางวัล


เวทีเล็กหน้าห้องปฏิบัติธรรม


09.30 น. – 16.00 น.


ตอบปัญหาธรรมะชิงของรางวัล


ห้องสมุด ชั้น 211.00 น. – 13.00 น.


สาธิตอาหารคาว-หวาน

   - ขนมจีนเส้นสด

   - ขนมไข่ปลาลานข้างห้องนิทรรศการ


13.00 น. -16.00 น.


เสวนาศิลปะตามแนวทางท่านพุทธทาส


ห้องประชุมใหญ่09.00 น. – 16.00 น.


ชมนิทรรศการชีวิตและผลงานท่านพุทธทาส


ห้องนิทรรศการ ชั้น 1   
 

กำหนดการ 

มหกรรมสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส  และลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว

23-25 มิถุนายน 2552 

ณ  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 


วัน/เดือนปี

เวลา 

กิจกรรม 

สถานที่


24 มิถุนายน 2552


08.30 น.–09.00 น.ผู้ร่วมงาน 

และผู้เข้าประกวด/แข่งขัน ลงทะเบียนลานชั้นล่างหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์09.00 น. – 12.00 น.


ประกวดละครธรรมะ + ประกาศผล + รับรางวัลห้องประชุมใหญ่09.00 น. – 12.00 น.แข่งขันเพลงบอก + ประกาศผล + รับรางวัล


เวทีเล็กหน้าห้องปฏิบัติธรรม09.30 น. – 16.00 น.


ตอบปัญหาธรรมะชิงของรางวัล


ห้องสมุด ชั้น 211.00 น. – 13.00 น.


สาธิตอาหารคาว-หวาน

   -  ผัดไทยไชยา

   -  ขนมดีซำลานข้างห้องนิทรรศการ


13.00 น. – 16.00 น.


เสวนาการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


ห้องประชุมใหญ่13.00 น. – 16.00 น.


ประกวดเพลงลูกทุ่งใต้ + ประกาศผล + รับรางวัล


เวทีเล็กหน้าห้องปฏิบัติธรรม09.00 น. – 16.00 น.


ชมนิทรรศการชีวิตและผลงานท่านพุทธทาส


ห้องนิทรรศการ ชั้น 1  

กำหนดการ 

มหกรรมสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส  และลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว

23-25 มิถุนายน 2552 

ณ  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 


 

วัน/เดือนปี

เวลา 

กิจกรรม 

สถานที่


25 มิถุนายน 2552


08.30 น.–09.00 น.ผู้ร่วมงาน 

และผู้เข้าประกวด/แข่งขัน ลงทะเบียนลานชั้นล่างหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์09.00 น. – 12.00 น.


ประกวดมโนห์รา + ประกาศผล + รับรางวัล


ห้องประชุมใหญ่09.00 น. – 12.00 น.


ประกวดอ่านทำนองเสนาะ  + ประกาศผล + รับรางวัลห้องปฏิบัติธรรม  (ช่วงชั้นที่ 1 -  ช่วงชั้นที่ 3)

ห้องประชุมเล็ก (ช่วงชั้นที่ 4 – ระดับอุดมศึกษา)09.30 น. – 16.00 น.


ตอบปัญหาธรรมะชิงของรางวัล


ห้องสมุด ชั้น 211.00 น. – 14.00 น.


สาธิตอาหารคาว-หวาน

   กลุ่ม 1  ข้าวยำ

   กลุ่ม 2  ขนมบ้าลานข้างห้องนิทรรศการ


13.00 น. – 16.00 น.


ประกวดร้องเพลงธรรมะ + ประกาศผล + รับรางวัล


ห้องปฏิบัติธรรม13.00 น. – 16.00 น.


สัมมนาครูผู้สอนวิถีพุทธ


ห้องประชุมใหญ09.00 น. – 16.00 น.


ชมนิทรรศการชีวิตและผลงานท่านพุทธทาส


ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 


 

หมายเหตุ  นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  สามารถร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ทางภาษา ในกิจกรรมหมอภาษา

                   โดยโปรแกรมภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ทุกวัน 

                    ตั้งแต่แวลา  09.00 น. – 16.00  น.  ณ ห้องหมอภาษา  ชั้น 2 

 

(Root) 200973_3845.gif


  

 

 

  


Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...